Skip to content

Piąta czakra – czakra gardła

czakry - czakra gardła

Czakra Gardła – VISHUDDHA

Czakra gardłowa jest siedzibą niższego, czyli praktycznego, umysłu oraz jest wyższym ośrodkiem tworzenia. Poprzez tę czakrę komunikujemy się, wyrażamy siebie. Łączy ona górne czakry z dolnymi, jest pomostem pomiędzy myśleniem, a czuciem. Rozwinięta czakra gardła daje zdolność samorefleksji i zrozumienia, że wszystkie rzeczy i zdarzenia niosą jakąś wieść. VISHUDDHA, zlokalizowana jest na szyi, tuż nad dołkiem międzyobojczykowym. Związana z jamą ustną, krtanią, tchawicą, gruczołem tarczycy, układem limfatycznym, uszami, ośrodkiem mowy. Wpływa na komunikację, twórczość, emocje. Nadmiar energii powoduje gadatliwość, zadufanie w sobie.  Niedobór energii to problemy z mówieniem, brak cierpliwości słuchania innych.  Wyższy rozwój tej czakry rozwija jasnosłyszenie – słyszenie swojego wewnętrznego głosu. Czakra piąta jest połączona z czakrą drugą – sakralną.

Pierwsze wrota do Pustki Buddy.

Pełne otwarcie to: spontaniczność, łatwość kontaktu, otwartość, lekkość, delikatność, swoboda, wolność, lojalność, radość, światłość, czystość Czakra gardła  użycza w świecie astralnym zdolności, będącej odpowiednikiem słuchu w świecie fizycznym. Podstawową potrzebą czakry gardła jest znalezienie własnego, prawdziwego głosu i przemawianie tym głosem. Oczywiście nie chodzi o głos w sensie fizycznym, lecz stanowisko, z punktu widzenia którego przemawiamy do świata. Musimy być gotowi do zakwestionowania wszystkiego, w co dotychczas wierzyliśmy, aby znaleźć swój autentyczny głos. Być może w końcu wiele z tych prawd i tak zaakceptujemy, ale najpierw musimy poddać je weryfikacji, aby mieć pewność, że to nasze prawdy. Gdybyśmy tego nie przeprowadzili, to narzucilibyśmy sobie sami opinie innych, choć moglibyśmy nie zdawać sobie z tego sprawy, uważając, iż jesteśmy tolerancyjni.

Manipulowanie prawdą jest możliwe tylko przy jednoczesnym lęku wobec własnej mocy.

Czakra gardła – Vishuddha

Czakra piąta, inaczej czakra gardła, to miejsce najważniejsze, po­nieważ właśnie stąd czerpiesz twórczą moc mowy, pozwalającą wyrazić i wprowadzić w życie myśli i emocje. W tym ośrodku uczysz się lekcji dotyczącej mocy słów – poprzez wypowiadanie prawdy i wyrażanie swych pomysłów i idei.

Dla utrzymania otwarcia tej czakry ważne jest rozluź­nienie i swobodna pozycja dolnej szczęki, co ułatwia przepływ pełnego wdzięku strumienia komunikacji. Zaciśnięta szczęka oznacza ukrytą potrzebę kontroli naturalnego strumienia ekspresji.

Kluczem do czakry gardła jest oddech. Koncentracja uwagi na kolejnych czakrach i miaro­wy oddech połączony ze wsłuchaniem się w dźwięk „wiatru w jaskini” w tyle gardła otworzy twoje czakry na o wiele większą świadomość postrzegawczą.

Lekcje piątej czakry mówią o uwolnieniu się od wątpliwości i wewnętrznych zmartwień związanych z potencjalną krytyką czy potępie­niem za otwarte wypowiedzenie swojego zdania. Manipulować prawdą można tylko wtedy, gdy sami boicie się swojej własnej mocy.

CZAKRA GARDŁA

Znajduje się pośrodku gardła. Jest ośrodkiem niższe­go, praktycznego umysłu. Używa się go, gdy potrzebne są szczegółowe, dokładne działania przy takich aktywnościach, jak studiowanie, planowanie, malowanie. Cza­kra gardła jest także ośrodkiem tworzenia na wyższym poziomie, w przeciwieństwie do czakry sakralnej, będą­cej ośrodkiem „fizycznego” tworzenia, czyli prokreacji. Kiedy czakra gardła jest bardzo silna i aktywna, czakra sakralna też jest pobudzona. To dlatego artyści i w ogó­le ludzie twórczy mają silny popęd seksualny. Jednak energię płciową można usubtelnić, kierując ją wyżej, do czakry gardła. Czakra sakralna jest ściśle związana z czakrą gard­ła, wyższym ośrodkiem kreatywności. Wielu artystów, dobrych polityków i biznesmenów ma silnie rozwinięte obie te czakry, dlatego nierzadko nawiązują oni liczne romanse. Niemożliwe jest, aby ktoś bardzo twórczy miał niedostatecznie pobudzoną czakrę sakralną, a więc był impotentem czy człowiekiem oziębłym. Aby czakra gard­ła była bardzo aktywna, pobudzona musi być także cza­kra sakralna. Jednak niekoniecznie na odwrót. Pobu­dzona czakra sakralna nie oznacza, iż czakra gardła jest równie aktywna. Gdy człowiek często się martwi, jego czakra gardła jest zbyt pobudzona. Przejawia się to w postaci nad­miernej skrupulatności myślenia. Jakie czakry trzeba zatem leczyć, aby uwolnić pacjenta od zmartwień? Cza­kry gardła i splotu słonecznego.

Funkcja

W czakrze gardła znajdujemy centrum ludzkiej zdolności wyrazu, komunikacji i inspiracji. Czakra piąta połączona jest z małą czakrą podrzędną, która jest usytuowana w karku i otwiera się ku tyłowi. Także i te oba centra energetyczne traktuje się często jako jedną czakrę. W swoim funkcjono­waniu czakra karku jest tak ściśle związana z czakrą gardła, że włączyliśmy ją w interpretację tej ostatniej. Piąta czakra jest ważnym łącznikiem dolnych czakr z centrami głowy. Jest pomostem między naszym myśleniem i czuciem, między impulsami a reakcjami na nie. Jednocześ­nie przekazuje ona treści wszystkich czakr światu zewnętrz­nemu. Poprzez czakrę piątą wyrażamy wszystko, co w nas istnieje, nasz śmiech i płacz, uczucia miłości i radości, jak również strachu i wściekłości, nasze zamiary i pragnienia, podobnie jak nasze idee, poglądy oraz nasze postrzeganie światów wewnętrznych. Żywiołem przyporządkowanym czakrze gardła jest E- ter, przedstawiany przez nauki yogi jako podstawa, z której poprzez zagęszczenie zostały uformowane elementy dolnych czakr: Ziemia, Woda, Ogień, Powietrze. Eter jest również nośnikiem dźwięku, słowa mówionego, jak również słowa Stwarzającego. Jest, krótko mówiąc, pośrednikiem infor­macji na wszystkich poziomach. Wyrażanie się naszego życia wewnętrznego na zewnątrz odbywa się przede wszystkim przez słowo mówione, jak również przez gestykulację i mimikę oraz twórcze formy wyrazu, takie jak: muzyka, plastyka, taniec itd. Twórczość, którą znaleźliśmy w czakrze drugiej, łączy się w czakrze piątej z energiami pozostałych czakr, a kształtująca siła Eteru nadaje jej określoną postać, którą przekazujemy świa­tu zewnętrznemu. Możemy jednak zawsze wyrazić tylko to, co w nas znajdujemy. Przez czakrę piątą otrzymujemy więc najpierw zdolność do samorefleksji. Warunkiem takiej refleksji jest pewien wewnętrzny dystans. Wraz z rozwojem czakry piątej będziemy coraz bardziej świadomi naszego ciała mentalnego i będziemy mogli oddzielić jego funkcje od funkcji ciała emocjonalnego, eterycznego i fizycznego. Oznacza to, że nasze myśli nie będą już zabarwione uczuciami i odczuciami fizycznymi, co umożliwia nam obiektywne poznanie. Eter definiuje się także jako przestrzeń Akasha, w której gęstsze pierwiastki realizują swoją działalność. Najgłębsze poznanie stanie się naszym udziałem, jeśli będzie­my otwarci jak nieskończona przestrzeń, jak szerokie niebo, którego kolorem jest jasny błękit, kolor czakry gardła. Najgłębsze poznanie będzie naszym udziałem, gdy staniemy się cisi i wsłuchamy się w wewnętrzną i zewnętrzną prze­strzeń. Czakrze piątej jest przyporządkowany zmysł słuchu. Otwieramy tu swoje uszy dla jasnych i ukrytych głosów Stworzenia. Odbieramy również własny wewnętrzny głos, nawiązujemy kontakt z mieszkającym wewnątrz duchem i przyjmujemy jego inspiracje. Tutaj rozwijamy niezachwia­ną ufność w osobiste wyższe prowadzenie. Zaczynamy sobie uprzytamniać nasze właściwe zadania w życiu, nasza dharma pojawia się w naszej świadomości. Uznajemy, że nasze własne wewnętrzne światy, jak również poziomy subtelne życia są tak samo rzeczywiste jak świat zewnętrzny. Pojawia się zdolność przyjmowania informacji z obszarów subtel­nych i wyższych wymiarów rzeczywistości oraz przekazywa­nia tych informacji dalej. Ta Boska inspiracja staje się ważnym elementem naszego samookreślenia. Tak w czakrze piątej znajdujemy nasz indywidualny wyraz doskonałości na wszystkich poziomach.
Czytaj także:  Czakra pierwsza - czakra korzenia

Diagnozowanie

Działanie harmonijne

Przy całkowicie otwartej czakrze piątej, wyrażasz otwarcie i bez obaw twoje uczucia, myśli i wewnętrzne pozna­nie. Jesteś równocześnie gotowy ukazywać twoje słabe, jak i mocne strony. Twoja wewnętrzna szczerość wobec siebie samego i innych wyraża się także w otwartej postawie. Posiadasz zdolność wyrażania siebie w pełni twórczo w całej swej istocie. Jednakże jeśli to potrzebne, równie dobrze umiesz milczeć i słuchać innych całym sercem i z wewnętrz­nym zrozumieniem. Twój język jest równie fantazyjny jak klarowny. Wyraża on twoje zamiary w najbardziej skuteczny sposób, tak by spełniały się twoje pragnienia. Twój głos jest pełny i dźwięczny. Wobec trudności i oporów pozostajesz wierny sobie i potrafisz powiedzieć „nie”, jeśli tak naprawdę myślisz. Nie poddajesz się wpływom opinii innych ludzi, chronisz swoją niezależność, wolność i suwerenność. Wol­ność od uprzedzeń i wewnętrzna głębia czynią cię otwartym na rzeczywistość wymiarów subtelnych. Otrzymujesz stam­tąd przez wewnętrzny głos informacje, które prowadzą cię na twojej drodze przez życie i oddajesz się z ufnością temu przewodnictwu. Uznajesz, że wszystkie zjawiska w Stworzeniu niosą swoją własną wieść. Opowiadają ci one o swoim własnym życiu, ich roli w wielkiej kosmicznej grze i o ich dążeniu ku całości i światłu. Możesz nawiązać bezpośrednie porozumie­nie z istotami z innych obszarów bytu, a poznanie, które z tego wynosisz, przekazujesz innym, kiedy uważasz to za sensowne, nie obawiając się ich osądu. Wszystkie twórcze środki wyrazu, których używasz, posiadają zdolność przeka­zywania mądrości i prawdy. Z wewnętrznej niezależności i swobodnego wyrazu całej istoty wyrasta w tobie głęboka radość oraz uczucie komplek­sowości i integralności.

Działanie nieharmonijne

Jeśli energie w twojej czakrze gardła są zablokowane, to zakłócone jest porozumienie między „głową” a „ciałem” Może się to wyrażać w dwojaki sposób. Po pierwsze: trudno ci jest zastanawiać się nad swoimi uczuciami i wyrażasz swoje spiętrzone emocje poprzez nieprzemyślane działania. Po drugie: zamknąłeś się w swoim intelektualizmie lub rac­jonalizmie, nie przyznając prawa życia i mądrości twojemu światu uczuć i dopuszczasz tylko określone emocje, które przebrną przez filtr twojej samooceny i nie wykraczają przeciw osądom twoich bliźnich. Nieświadome poczucie winy i lęki przeszkadzają ci w widzeniu i przekazywaniu siebie takim, jakim jesteś oraz w swobodnym wyrażaniu twoich najgłębszych myśli, uczuć i potrzeb. Zamiast tego próbujesz zwalczyć je przeróżnymi słowami i gestami, pod którymi ukrywasz twoją prawdziwą istotę. Twój język jest albo zupełnie nie oszlifowany i surowy, albo rzeczowy i chłodny. Być może jąkasz się. Twój głos jest stosunkowo głośny, a słowa pozbawione są głębszych treści.
Czytaj także:  Natura i właściwości energii życiowej - Podstawowe struktury ciała subtelnego
Nie pozwalasz sobie na to, by ujawnić twoją słabość, raczej próbujesz pokazać za wszelką cenę swoją siłę. Moż­liwe, że wywierasz sam na siebie nacisk żądaniami, które sobie stawiasz. Może więc kiedyś się zdarzyć, że zadania życia będą za bardzo ciążyły na twoich ramionach. Wtedy zamieniasz obręcz barkową w pancerz, podnosisz ramiona w górę, a gardło ściągasz, aby nieświadomie ochronić się przed dalszymi obciążeniami lub uzbroić się na wypadek nowego „ataku”. Nieharmonijne funkcjonowanie piątej czakry zaznacza się także u ludzi, którzy nadużywają słów i zdolności wyrazu do manipulacji bliźnimi lub próbują zwrócić na siebie uwagę nieprzerwanym strumieniem słów. Z reguły ludzie z zablokowaną energią w czakrze piątej nie mają dostępu do subtelnych światów bytu, ponieważ brakuje im otwartości, wewnętrznego bogactwa i niezależno­ści, które są warunkiem postrzegania tych obszarów. Może się jednak zdarzyć, że posiadasz głębokie wewnę­trzne poznania, ale ze strachu przed osądem innych lub przed izolacją boisz się żyć nimi i wyrażać je na zewnątrz. Ponieważ poznania te naciskają, by je wyrazić, mogą powstawać z tego spontaniczne wiersze, obrazy łub inne tego typu dzieła, które jednak innym pokazujesz bardzo niechętnie. Energie duchowe mogą również utkwić w głowie. Wte­dy ich transformująca siła z dużym trudem zdobywa dostęp do twoich emocji, a energie dolnych czakr nie dają wyższym czakrom wystarczającej siły przebicia i stabilności, aby we­wnętrzna duchowość urzeczywistniła się w twoim życiu.

Niedoczynność

Również przy niedoczynności masz trudności w po­kazywaniu, wyrażaniu i przedstawianiu siebie. Tutaj jednak zachowujesz zupełną powściągliwość i albo jesteś cichy, bojaźliwy i małomówny, albo mówisz wyłącznie o nieważ­nych sprawach dotyczących twego życia zewnętrznego. Jeśli natomiast musisz powiedzieć coś o tym, co na­prawdę w środku myślisz i czujesz, natychmiast uciska cię w gardle i twój głos brzmi w sposób wymuszony. Jeszcze częściej niż w przypadku zakłóconego działania pojawia się symptom jąkania. Jesteś niepewny wobec innych ludzi i lękasz się ich osądu. Orientujesz się według ich opinii, sam często nie wiedząc czego naprawdę chcesz. Nie masz dostępu do głosu twojej duszy i brak ci zaufania do twojej intuicji. Jeśli czakra piąta nie zostaje w ciągu życia rozwinięta, to pojawia się pewne zesztywnienie. Ramy, które sam sobie narzuciłeś, w których się chowasz i w których wyrażasz swoje możliwości, są bardzo ciasne, ponieważ dopuszczasz jako rzeczywistość tylko świat fizyczny.

Wpływ na ciało fizyczne

Czakra gardłowa. Położona jest w środkowej części gardła. Ma 16 płatków i zawiera głównie niebieską pranę oraz niewielkie ilości prany zielonej i fioletowej. Kiedy człowiek spożywa pokarm, wytwarza się mnóstwo zielonej prany.

Czakra gardłowa jest siedzibą niższego, czyli praktycznego, umysłu oraz jest wyższym ośrodkiem tworzenia.

Reguluje czynność gardła, gruczołu tarczycy i przytarczycy oraz układu limfatycznego, i dostarcza im energii. W pewnym stopniu oddziałuje na czakrę płciową. Jej niedomaganie może powodować schorzenia w okolicy gardła, takie jak wole, bóle gardła, utrata głosu, astma itp.

Oczyszczanie i pobudzanie

Afirmacje otwierające czakrę gardła:

  • Jasno komunikuje innym to , co jest dla mnie ważne.
  • Umiem odmówić jeśli czuje, ze coś nie jest w zgodzie ze mną.
  • Potrafię z łatwością wypowiadać swoje zdanie.
  • Otwieram się na swoją twórczość i moje powołanie.

Przebywanie w naturze

Jasny, przeźroczysty kolor niebieski nieba pozbawione­go chmur, wywołuje rezonans w twojej czakrze gardła. Aby naprawdę dostał się do twego wnętrza, połóż się odprężony na łonie natury i otwórz twoją istotę na nieskończony rozmiar sklepienia niebieskiego. Poczujesz, jak twój duch się otwiera, jak staje się klarowny i jak wszelkie zawężenia i zakrzepnięcia w twojej czakrze gardła i obszarze jej promie­niowania powoli ustępują. Stajesz się wewnętrznie otwarty na przyjmowanie „niebiańskich wieści”. Odbicie niebieskiego nieba w przejrzystej wodzie działa ponadto rozszerzająco i uwalniająco na twoje uczucia. Cichy szum fal niesie posłanie twoich ukrytych emocji i odczuć do twojej świadomości. Jeśli pozwolisz przeniknąć się wibra­cyjnej energii nieba i wody, to duch i uczucia połączą się w uzupełniającą się nawzajem siłę. 

Terapia dźwiękiem

Forma muzyczna: Pobudzająco na czakrę gardła działa­ją muzyka i śpiew bogate w wyższe tony, jak również sakralne i medytacyjne tańce ze śpiewem. Piątą czakrę harmonizuje i odpręża najlepiej spokojna muzyka New Age z półgłosowymi efektami dźwiękowymi. Przynosi ona uwol­nienie, daje przestrzeń i otwiera wewnętrzne ucho.
Samogłoska: Czakrę gardła ożywia samogłoska „e” w tonie G gamy. Przechodząc powoli głosem od „a” do „i” dochodzisz do punktu, w którym w pewnym momencie pojawia się dźwięk „e”. Podobnie jak gardło jest kanałem łączącym głowę z resztą ciała, tak dźwięk „e” czakry gardła łączy serce i rozum: „a” z „i”, i kieruje ich siły na zewnątrz. Intonując „e” zauważasz, że ten dźwięk wymaga najwięk­szego nacisku głosu. Tym samym dźwięk ten ożywia zdol­ność wyrazu w twojej piątej czakrze.

Czytaj także:  o 3 Oku słów parę

Mantra: HAM

Terapia kolorem

Z czakrą piątą związany jest klarowny jasny kolor niebieski. Barwa ta udziela spokoju i wewnętrznej prze­strzeni, otwiera cię na duchową inspirację.

Terapia kamieniami szlachetnymi

Akwamaryn: Świetlisto-niebieska barwa akwamarynu jest jak morze, w którym odbija się bezchmurne niebo. Dlatego akwamaryn pomaga duszy stać się lustrem nieskoń­czonych rozmiarów ducha. Wspiera komunikację z wewnę­trznym , ja” i wnosi światło i jasność w najbardziej ukryte zakątki duszy. Jego wibracje użyczają duszy czystości, wol­ności, przestrzeni, tak że otwiera się ona na wizyjny wgląd i intuicyjne zrozumienie, pomagając w wyrażaniu tej wiedzy w sposób jasny i twórczy. Pod wpływem akwamarynu dusza może stać się kanałem bezinteresownej miłości i leczącej siły.
Turkus: Turkus, w którego barwie jednoczy się błękit nieba z zielenią Ziemi, wiąże wyższe ideały ducha z pierwot­ną witalną siłą naszej planety. Pomaga wyrażać idee i poznanie duchowe i realizować je w życiu na Ziemi. Ponadto przyciąga pozytywne energie i chroni ciało i duszę przed negatywnymi wpływami.
Chalcedon: Biało-niebieski chalcedon działa pozytyw­nie na tarczycę. Posiada uspokający i równoważący wpływ na umysł, zmniejsza rozdrażnienie i nadwrażliwość. Poprzez swój uspokajający wpływ otwiera dostęp do wewnętrznej inspiracji i wspiera wyrażanie samego siebie za pomocą mowy i pisma.

Terapia zapachowa

Szałwia: Świeży, cierpki zapach szałwi wysyła leczące wibracje na domenę języka. Rozpuszcza skurcze w czakrze piątej, powodując, że nasze słowa wyrażane są harmonijnie i energicznie i w najskuteczniejszy sposób przekazują za­miary naszej duszy.
Eukaliptus: Odświeżający zapach olejku eukaliptusowe­go wnosi w obszar czakry piątej jasność i przestrzeń. Jego wibracje otwierają nas na wewnętrzną inspirację i dają samoekspresji twórczość i pierwotną siłę.

Formy yogi, działające głównie przez piątą czakrę

Mantra-yoga: Mantry to medytacyjne sylaby, w któ­rych odbity jest poprzez specyficzną formę wibracji okreś­lony aspekt Najwyższego. W mantra-yodze są one powta­rzane w myślach, głośno recytowane lub śpiewane. Przy tym wibracja mantry powoli zmienia myślenie i odczuwanie ćwiczącego, i wynosi go na poziom kosmicznej Boskiej siły, która manifestuje się w mantrze.
Wyjątkiem jest medytacja transcendentalna. W tej for­mie medytacji zawarta jest technika, dzięki której mantra jest doświadczana przez coraz bardziej subtelne poziomy świadomości. Medytujący przekracza najsubtelniejszy aspekt samej mantry, transcendentuje ten aspekt i dochodzi do przeżycia czystego bytu. Ten proces dokonuje się niejedno­krotnie w czasie każdej medytacji.

 

medytacja czakry gardła

Aby rozpocząć, przyjmij wygodną pozycję, najlepiej z wyprostowanym kręgosłupem. Zamknij oczy i zacznij oddychać głęboko przez nos, bez oddzielania wdechu i wydechu. Poczuj się zrelaksowany. Poświęć chwilę czasu na to by stać się świadomym swego ciała. Po kilku minutach przenieś swoją uwagę do czwartej czakry ulokowanej w dolnej części gardła. Teraz przenieś swój oddech do piątej czakry. Poczuj jak rośnie energia skoncentrowana w czakrze gardła. Wizualizuj ją jako kulę błękitnego światła. Przez dwie do trzech minut wizualizuj jak kula robi się silniejsza i jaśniejsza.
Poczuj jak twoja świadomość przemieszcza się w dół, aż znajdzie się w centrum niebieskiej kuli energii. Teraz stań się kulą niebieskiej energii i poczuj jak promieniujesz ze swojego ciała w zewnętrzne otoczenie. Zwróć uwagę na to jakie jest twoje fizyczne, emocjonalne i mentalne samopoczucie.
Po około dziesięciu minutach lub kiedy poczujesz się usatysfakcjonowany, weź głęboki oddech przez nos i pozwól oddechowi wrócić do normalnego rytmu, uwolnij kulę energii przez piątą czakrę i każdy obraz związany z tą czakrą Wtedy niech twój umysł wróci do pokoju. Zrelaksuj się.

mudra „Pałac Połączeń” – klucz do czakry Vishuddha

mudra visuddhaTechnika wykonania: prawa ręka ustawiona grzbietem do czakry gardła. Kciuk (Ogień) wyprostowany w taki sposób, aby przylegał swobodnie do wyprostowanego palca wskazującego ( Powietrze). Pozostałe trzy palce (Niebo, Ziemia, Woda) składamy tak, aby opuszkami dotknęły swojej podstawy. Lewa ręka w geście Wiedzy.

Wskazania:

  • przeziębienia
  • chrypka
  • oskrzela
  • zapalenie płuc
  • zapalenie migdałków
  • niedomagania węzłów chłonnych

Źródła:

Księga czakr Shalila Sharamon i Bodo J. Bagiński
Stara Sztuka Uzdrawiania Choa Kok Sui
Praniczne uzdrawianie kolorami Choa Kok Sui
Leczenie psychiki za pomocą energii naturalnych Choa Kok Sui
Ścieżka Mocy Barbara Marciniak
Joga małych palców – Mudry Alicja Przystasz-Dulba
obrazek jantry – landsofwisdom.com
A.E.Powell -” Ciało Astralne”
D.Pond – „Czakry od podstaw”
medytacja pochodzi z: yangua.friko.pl/medytacy.htm
afirmacje „Gwiazdy Mówią”
fora internetowe

 

Kliknij i oceń

Shopping cart