Skip to content

To serce rządzi

Obecne badania dowodzą, że ludzkie serce jest najsilniejszym generatorem pól elektrycznych i magnetycznych w organizmie. To ważne, ponieważ zawsze nas uczono, że to mózg wszystkim rządzi.. Chociaż oddziaływanie elektrycznego i magnetycznego pola mózgu jest stosunkowo słabe w porównaniu do Serca.
Serce jest około 100.000 razy silniejsze elektrycznie i do 5000 razy silniejsze magnetycznie niż mózg. Świat fizyczny, jak wiemy, jest wykonany z tych dwóch pól: elektrycznego i magnetycznego pola energii.
Fizyka mówi nam, że jeśli możemy zmienić pole magnetyczne lub elektryczne atomu, to możemy dosłownie zmienić atom i jego elementy w naszym ciele i ten świat. Serce człowieka jest zaprojektowane by zmieniać oba te pola!
-David Math, TruSparta

Jesteś odpowiedzialny za bicie swojego Serca!

The human Heart is now documented as the strongest generator of both electrical and magnetic fields in the body. This is important because we’ve always been taught that the brain is where all of the action is. While the brain does have an electrical and a magnetic field, they are both relatively weak compared to the Heart.
The Heart is about 100,000 times stronger electrically and up to 5,000 times stronger magnetically than the brain. The physical world—as we know it—is made of those 2 fields: electrical and magnetic fields of Energy.
Physics now tells us that if we can change either the magnetic field or the electrical field of the atom, we literally change that atom and its elements within our body and this world. The human Heart is designed to do BOTH.
—David Math, TruSparta

Kliknij i oceń
Czytaj także:  Kombucha

Shopping cart