Skip to content

Energia Miłości rozprasza wszystkie ograniczenia

Gdy mówię o miłości emanującej z Twojej duszy i du­chowej świadomości Boga, mówię o czymś, czego ego czy płytsze pokłady naszego jestestwa nie są w stanie pojąć. Nie mówię o „pozytywnych uczuciach” w sto­sunku do innych, miłości romantycznej, zalewaniem innych uczuciami czy czułostJkowym zachowaniu. Bez­warunkowa miłość, którą tu opisuję, jest doświad­czeniem harmonii życia. Jest zwyczajnie zbyt głęboka i zbyt gruntowna, aby nasze zwyczajne osobowości były w stanie ją obudzić.

Energia bezwarunkowej miłości jest mocą odpo­wiedzialną za stworzenie. Nadaje ona kierunek wszyst­kim naturalnym prawom. Miłość tę można sobie wy­obrazić jako wibrację przenoszącą pomyślane formy w świat materii. W swojej najgłębszej naturze miłość jest siłą, którą rozpoznajemy jako wolę Boga. To al­chemia, którą obejmujemy, aby zrozumieć, w jaki spo­sób rzeczy się materializują ze świata duchowego.

To mocne słowa, których po jęcie jest kluczowe, jeśli masz zamiar dokonać przejścia od bycia osobą biorącą to, co przyniesie życie, do osoby będącej współ­twórcą ramię w ramię z uniwersalną energią bezwa­runkowej miłości.

Sugeruję, abyś poddał się eksperymentowi pole­gającemu jedynie na okazywaniu bezwarunkowej mi­łości przez kilka dni, nawet tydzień. Niech to będzie samodzielne działanie, ale przyrzeknij sobie, że po­zwolisz myślom bezwarunkowej miłości emanować ze swojej świadomości. Podejmij zdecydowane po­stanowienie życia bezwarunkową miłością przez wy­znaczony okres.

W tym okresie odrzuć wszelkie myśli krytyczne czy osądzające. W ciszy myśl jedynie o miłości i spokoju. We wszystkich relacjach postępuj jedynie z miłością. Projektuj pełne miłości myśli na wszystko i wszystkich, których napotkasz. W tym okresie stań się bezwa­runkową miłością.

Sztuka stawania się bezwarunkową miłością jest wa­runkiem wstępnym procesu uzewnętrznienia. Wlewa­jąc miłość w swoje bezpośrednie otoczenie i okazując łagodność każdą myślą, słowem i zachowaniem, spowo­dujemy całkiem nowe reakcje naszego koła przyjaciół.

Co więcej, takie działanie bardzo szybko staje się ekspansywne i zaczniemy promieniować miłością na całą społeczność (…)

Wayne W. Dyer Duchowy manifest
Kliknij i oceń
Czytaj także:  Jeśli nie potrafisz kochać siebie, nie możesz pokochać drugiego.

Shopping cart