Skip to content

Czakra szósta – 3 oko

czakry - czakra 3 oko

Czakra ADŹNA – CZAKRA 3 OKA, KIEROWNICZA.

W sanskrycie oznacza „dowództwo„. Czasem nazywa się ją „OKO SZIWY„ lub „OKO NETRA„ – mądrości. Znajduje się między brwiami i jest powszechnie znana jako „TRZECIE OKO„.
Przypomina 96-cio płatkowy kwiat lotosu – dwa rzędy po 48 płatków.
Świeci kolorem indygo ( ciemnoniebieski, granat). Utożsamiana jest z przysadką mózgową. Czakra ta sprawuje kontrolę nad widzeniem w sensie fizycznym i mistycznym, widzenia na wyższych poziomach: intuicyjnym, jasnowidzenia i innych paranormalnych form poznania. Jest siedliskiem inteligencji Boskiej.
Reguluje pracę pozostałych czakr oprócz podstawowej. Zawiaduje obszarem głowy: oczy, mózg, móżdżek, przysadka mózgowa, uszy, nos, węzły chłonne.
Siedziba mądrości, intuicji i zdolności paranormalnych. Tu zachodzą procesy powstawania i przejawiania świadomości, otrzymujemy tutaj zdolność manifestacji sięgającą materializacji i dematerializacji materii. Otwarte trzecie oko pozwala postrzegać byty innych poziomów wibracyjnych.
Wyższy rozwój tej czakry otwiera jasnowidzenie, widzenie aury, zdolności parapsychiczne. Wiedza płynie intuicyjnie, duże zdolności intelektualne, myślenie abstrakcyjne.
Niedobór energii powoduje złą naukę, ograniczenia w myśleniu, zawężone spojrzenie na różne życiowe sprawy. Takie osoby narzucają innym swój sposób myślenia. Częste bóle głowy, halucynacje, koszmary. Schorzenia wywołane dysharmonią tej czakry związane są z narządem wzroku, gruczołów dokrewnych, cukrzycy, zaburzenia neurologiczne, alergie, bóle głowy.

Drugie wrota do Pustki Buddy.

Pełne otwarcie to: pewność, cierpliwość, bezstronność, mądrość, sprawiedliwość, zdecydowanie, spokój, radość, światłość, czystość, wyobraźnia, intuicja, dostęp do wewnętrznej prawdy poprzez oddanie

 

Czakra 3 Oka – Adźna

Ośrodek ten ma wpływ na bardzo złożony proces chemiczny przysadki i służy jako narzędzie otwierania świadomo­ści na czas równoległy.
Trzecie oko to brama wiodąca ku rzeczywistości niefizycznej; to bezcenne drzwi do innych światów; nieograniczone źródło wiedzy. Ten ośrodek łączy się z doświadczeniem głęboko wyostrzonego postrzegania, a lekcje z nim związane obejmują pokonanie lęku przed poznawaniem tego, co postrzegają twoje wyostrzone zmysły i co pozwala dopasować się do tajemnic wyjawianych w drodze rozwoju wewnętrznego widzenia.

Jest ośrodkiem wyższego umysłu, który potrafi zrozumieć abstrakcyjne pojęcia i zasady. Stanowi także „centrum dowodzenia”, czyli jest ośrodkiem woli.
W niektórych przypadkach będziesz zmuszony pobudzić tę czakrę u pacjenta niezrównoważonego psychicznie. Uaktywnienie adźny umocni jego siłę woli, pozwalając mu na uporządkowanie myśli i emocji. U wielu osób emocje są nieuregulowane i chaotyczne. Aby pokonać ten problem, trzeba pobudzić adźnę.
Czakra adźna jest ośrodkiem wyższego rodzaju siły woli, natomiast czakra splotu słonecznego – ośrodkiem jej niższego typu. Siła zbiorowości ludzkich ma swoje źródło w czakrze splotu słonecznego, podczas gdy siła wysoko rozwiniętej, subtelnej jednostki pochodzi z adźny. Obie czakry są ściśle ze sobą związane. Jedna wywiera wpływ na drugą. Gdy adźna podlega stresowi, dotyczy to również czakry splotu słonecznego.
A tuż nad nią po środku czoła znajduje się  CZAKRA CZOŁA
Czakra ta kontroluje układ nerwowy i jest ośrodkiem niższej świadomości buddycznej, czyli kosmicznej. Sta­nowi także ośrodek niższej intuicji czy mądrości. Pobu­dzenie czakry czoła daje pacjentowi dostęp do świata duchowego.

Funkcja

Poprzez czakrę szóstą dokonuje się świadome postrze­ganie bytu. Jest ona siedzibą wyższych sił umysłu, zdolności intelektualnego rozróżniania, pamięci, jak również woli, zaś na poziomie cielesnym jest to centrum dowodzenia central­nego systemu nerwowego.
Jej właściwym kolorem jest błękit indygo, ale dają się też zauważyć kolor żółty i fioletowy. Barwy te wskazują na jej różnorodne funkcje na różnych poziomach świadomości. Myślenie racjonalne lub intelektualne pozwala powstać pro­mieniowaniu żółtemu. Klarowny, ciemny błękit wskazuje na intuicję i całościowe procesy poznawcze. Postrzeganie ponadzmysłowe zaznacza się poprzez barwę fioletową.
Każde urzeczywistnienie w naszym życiu jest poprze­dzone przez myśli i wyobrażenia, które mogą być zasilane przez nieświadome wzory emocjonalne, lub też poprzez po­znanie rzeczywistości. Poprzez trzecie oko jesteśmy związani z procesem manifestowania się przez myślenie. Cała wiedza objawiająca się w Stworzeniu zawarta jest w czystym bycie w formie nieprzejawionej, podobnie jak w nasieniu są już zawarte wszystkie informacje, z których kiedyś powstanie roślina. Fizyka kwantowa nazywa ten obszar polem ujed­noliconym lub obszarem najniższego pobudzenia materii.
Proces tworzenia zaczyna się wtedy, kiedy spoczywający w sobie byt zaczyna być świadomy swojego własnego ist­nienia. Powstaje przy tym wówczas pierwszy związek pod­miot-dopełnienie, a z tym pierwsza dualność. Pozbawiony formy byt przyjmuje pierwszy objawiony wzór wibracyjny.
Na podstawie tej pierwotnej wibracji powstają, poprzez dalsze procesy rodzącej się świadomości, ciągle nowe, zróż­nicowane wzory wibracyjne.
W nas, ludziach, zawarte są wszystkie poziomy Stwo­rzenia, od czystego bytu do gęstej materii a reprezentują je różne poziomy wibracyjne poszczególnych czakr. Tak speł­nia się proces manifestowania także w nas i poprzez nas.
Ponieważ trzecie oko jest siedzibą procesów powstawa­nia i przejawiania się świadomości, otrzymujemy tutaj zdol­ność manifestacji sięgającą materializacji i dematerializacji materii. Możemy tworzyć nową rzeczywistość na poziomie fizycznym i likwidować starą.
Z reguły proces ten przebiega automatycznie i bez naszego świadomego współdziałania. Większość myśli okre­ślających nasze życie jest sterowana przez nasze nieroz­wiązane wzorce emocjonalne i programowana przez własne lub obce osądy, opinie i uprzedzenia. Tak więc nasz duch często nie jest mistrzem, lecz sługą naszych naładowanych emocjami myśli, które częściowo nami władają.
Jednak i te myśli urzeczywistniają się w naszym życiu, ponieważ to, co postrzegamy i przeżywamy zewnętrznie jest ostatecznie zawsze manifestacją naszej subiektywnej rzeczy­wistości.
Wraz z rozwojem naszej osobowości i coraz większym otwarciem trzeciego oka możemy sterować tym procesem bardziej świadomie. Nasza wyobraźnia produkuje wówczas energie dla spełnienia jakiejś idei lub pragnienia. W po­wiązaniu z otwartą czakrą serca możemy wysyłać teraz energie leczące i dokonywać terapii na odległość.
Jednocześnie otrzymujemy dostęp do wszystkich po­ziomów Stworzenia leżących poza fizyczną rzeczywistością. Wiedza o tym dochodzi do nas w formie intuicji, poprzez jasnowidzenie, jak również jasnosłyszenie i jasnoczucie. To, co przedtem było być może niejasnym przeczuciem, staje się teraz jasnym postrzeganiem.

Czytaj także:  Szkoła Świadomości Czakr ONLINE

Diagnozowanie

Działanie harmonijne

W naszych czasach jest niewielu ludzi, których trzecie oko jest w pełni otwarte. Jego rozwój idzie bowiem zawsze w parze z bardzo zaawansowanym rozwojem świadomości. Tutaj jednak wyraźniej niż przy innych czakrach zaznacza się zjawisko działania harmonijnego także wtedy, gdy czakra nie jest jeszcze w pełni rozwinięta. Przejawia się to w przytomnym umyśle i zdolnościach umysłowych. Realizowa­ne w ramach pewnej całościowej wizji naukowe badanie, może być równie dobrze znakiem częściowo otwartej i har­monijnie działającej szóstej czakry, jak poznanie głębokich prawd fizjologicznych.
Prawdopodobnie posiadasz także dobrze rozwiniętą zdolność wizualizacji i rozumiesz wiele prawidłowości in­tuicyjnie. Twój umysł jest skupiony i jednocześnie otwarty na prawdy mistyczne. Widzisz coraz jaśniej, że zewnętrzne formy przejawu rzeczy są tylko pewną przenośnią, pewnym symbolem, poprzez który zasada duchowa manifestuje się na poziomie materialnym. Twoje myślenie jest podyktowane przez idealizm i fantazję. Być może zauważasz od czasu do czasu, że twoje myślenie i wyobraźnia spełniają się spontanicznie.
Im bardziej rozwija się twoje trzecie oko, tym bardziej twoje myślenie opiera się na bezpośrednim wewnętrznym rozpoznaniu rzeczywistości. U coraz większej ilości ludzi zaczynają rozwijać się częściowe zdolności czakry szóstej, takie jak jasnowidzenie czy jasnoczucie na określonych po­ziomach bytu. Inni z kolei doświadczają czasem wglądu w inny wymiar rzeczywistości, np. w czasie medytacji lub w czasie snu.
Nie jesteśmy niestety w stanie opisać całego zasięgu zdolności i postrzegania, jakie daje otwarte trzecie oko. Zajęłoby to wiele tomów i musielibyśmy wesprzeć się w dużym stopniu informacjami pochodzącymi od innych ludzi. Chcemy jednakże przekazać ci ogólny przegląd tego, co oczekuje cię, gdy w pełni rozwiniesz szóstą czakrę.
Z początku postrzegasz świat w zupełnie nowy sposób. Granice twego racjonalnego myślenia są już teraz zupełnie przekroczone. Twoje myślenie jest holograficzne. Spontanicz­nie uwzględniasz w procesie poznawczym wszystkie informa­cje pochodzące z najprzeróżniejszych obszarów Stworzenia.
Świat materialny stał się dla ciebie przeźroczysty. Stał się lustrem dla tańca energii, który dokonuje się na subtel­nych poziomach Stworzenia, podobnie jak twoja świado­mość stała się lustrem dla Boskiego Bytu. Twoje nadzmysłowe postrzeganie jest tak jasne, że możesz bezpośrednio postrzegać siły aktywne pod powierzchnią zewnętrznych zjawisk. Jesteś w stanie świadomie kierować tymi energiami, pozwalając powstawać twoim własnym formom manifestacji owych sił. Podlegasz tu jednakże określonym prawidłowościom, których ram nie możesz przekroczyć, tak że naturalny porządek zostaje zachowany.
Twoja intuicja i twoje wewnętrzne widzenie otwierają ci drogę do wszystkich subtelnych poziomów rzeczywistości. Wi­dzisz, że pomiędzy poziomem materialnego stworzenia a czystym bytem jest nieskończenie wiele światów, zaludnio­nych przez najprzeróżniejsze istoty. Wypełniony przeróżnymi formami dramat Stworzenia rozgrywa się przed twoim wewnę­trznym okiem i wydaje się, iż nie ma końca dla ciągle nowych form i poziomów rzeczywistości. Wypełnia cię głęboka cześć w obliczu wielkości tej boskiej gry!

Działanie nieharmonijne

Najczęstszym rezultatem dysharmonii w funkcjonowaniu szóstej czakry jest „ciężka głowa”. Jesteś człowiekiem żyjącym niemal wyłącznie poprzez intelekt i rozsądek. Próbujesz regulo­wać wszystko racjonalnie, dopuszczając tylko prawdy zdobywa­ne twoim racjonalnym myśleniem. Twoje zdolności intelektualne są prawdopodobnie bardzo wyraźne i posiadasz dar ostrego anali­zowania, jednak brakuje d całościowego sposobu widzenia i zdolności integracji w większym kosmicznym kontekście.
Dochodzi tak łatwo do pewnej intelektualnej arogancji. Dopuszczasz tylko to, co rozum może ująć i co można sprawdzić i udowodnić metodami naukowymi. Odrzucasz poznanie duchowe jako nienaukowe i nierealistyczne.
Również próba wpływania na ludzi lub rzeczy siłą myśli, w celu zademonstrowania własnej władzy lub za­spokojenia osobistych potrzeb, związana jest z dysharmonią trzeciego oka. Z reguły zakłócona jest wtedy praca czakry splotu słonecznego, a czakra serca i czakra korony są słabo rozwinięte. Jeśli trzecie oko pomimo pewnych blokad jest stosunkowo szeroko otwarte, to te próby mogą się także udać, ale nie są one w harmonii z naturalnym przepływem życia. Pojawia się uczucie izolacji a zaplanowane uczucie zadowolenia nie zostaje osiągnięte na długo.
Kolejny rezultat fałszywie przewodzonych energii w czakrze szóstej występuje, kiedy zakłócona jest czakra podstawy czyli „ugruntowanie” a inne czakry zablokowane są w harmonijnym funkcjonowaniu. Może się wtedy zda­rzyć, że wprawdzie masz dostęp do subtelnych poziomów postrzegania, jednak nie rozpoznajesz przyjętych przez siebie obrazów i informacji w ich prawdziwym znaczeniu. Mieszają się one z twoimi własnymi wyobrażeniami i fantazjami, pochodzącymi z nieprzepracowanych emocjonalnych wzor­ców. Te napiętnowane subiektywnością obrazy mogą się stać tak bardzo dominujące, że uważasz je za jedyną rzeczywis­tość. Projektując je na świat zewnętrzny, tracisz związek z rzeczywistością.

Czytaj także:  🌟 Czakra Sakralna 🌸💫 - Poczuj energię kreatywności i życiowej pasji

Niedoczynność

Jeśli przepływ energii w szóstej czakrze jest zahamowa­ny, wtedy tylko zewnętrzny, widzialny świat stanowi dla ciebie rzeczywistość. Twoje życie określone jest przez prag­nienia materialne, potrzeby cielesne i niezreflektowane emocje. Rozważania duchowe traktujesz jako męczące i niepożyteczne. Odrzucasz prawdy duchowe, ponieważ uwa­żasz je za wytwór wyobraźni lub niedorzeczne marzycielstwo nie przedstawiające żadnego praktycznego odniesienia. Twoje myślenie skłania się w dużym stopniu ku dominują­cym opiniom.
W trudnych sytuacjach łatwo tracisz głowę. Możliwe też, że łatwo zapominasz. Zakłócenia widzenia, które często występują przy niedoczynności szóstej czakry, są wskazów­ką, by zacząć patrzeć do wewnątrz i poznać także obszary, znajdujące się pod „widoczną powierzchnią”.
W przypadku skrajnym twoje myśli mogą być niejasne i splątane oraz całkowicie zdominowane przez twoje nierozwinięte wzorce emocjonalne.

 

Wpływ na ciało fizyczne

Czakra adźnia. Umiejscowiona jest pomiędzy brwiami. Ma 96 płatków i dzieli się na dwie połowy, z których każda ma 48 płatków. U niektórych osób jedna połowa jest głównie jasnożółta, druga zaś głównie jasnofioletowa. Inne osoby mają pastelową zieleń w jednej części i jasny fiolet w drugiej. Poszczególne osoby różnią się barwą prany dominującej u nich w czakrze adźni. Kolory zmieniają się w zależności od psychicznego stanu danej osoby.

Czakra ta kontroluje i energetyzuje przysadkę mózgową i całe ciało. Nosi też nazwę czakry władającej, gdyż kieruje pracą wszystkich głównych czakr i układem wydzielania wewnętrznego oraz ma wpływ na różne ważne narządy.

I pokrywa się to z fizjologiczną funkcją przysadki mózgowej, która rządzi całym układem wydzielania wewnętrznego – wszystkimi hormonami, wydzielając neurohormony hamujące lub przyspieszające pracę poszczególnych gruczołów wewnętrznego wydzielania. ( na marginesie lekarsko dodam tylko, że od tego w zasadzie zależy wszystko, od samopoczucia, przez zdolności intelektualne, po rozmiar biustu i penisa, i to jak ciało będzie funkcjonowało – tym wszystkim rządzą hormony – nasza niesamowita wewnętrzne farmakopea. I na marginesie marginesu dodam jeszcze tylko, że nawet doświadczenie oświecenia i duchowej transcendencji również zależy od sekrecji (znaczy wydzielenia się) odpowiednich unikalnych hormonów w Thalamus (Wzgórzu) mózgu))

Nieprawidłowe działanie tej czakry przejawia się chorobami związanymi z czynnością gruczołów dokrewnych, jak na przykład cukrzycą, kiedy oddziaływaniu leczniczemu trzeba poddać nie tylko czakrę splotu słonecznego (sprawującą kontrolę nad trzustką), ale również czakrę adźnię. Pobudzanie tej czakry sprawia, że całe ciało napełnia się energią. Mechanizm tego zjawiska nie przypomina jednak wlewania wody przez lejek do butelki, jak to się dzieje w czakrach ciemieniowej i czołowej. Człowiek nie jest tu zalewany energią w sposób bezładny. Zasilanie czakry adźni powoduje automatycznie nagłe włącze­nie się wszystkich pozostałych czakr w ściśle określonym porządku.
O specjalnych właściwościach tych trzech czakr (czołowej, ciemieniowej  adźni) wiedzą uzdrowiciele inwokacyjni, czyli charyzmatyczni. Doty­kając je palcami lub dłońmi, powodują tak gwałtowny napływ prany do głowy, że niektórzy pacjenci chwilowo tracą przytomność.

I od razu słów parę od czakrze sąsiedniej
Czakra czołowa. Jest położona pośrodku czoła. Ma 144 płatki podzielone na 12 zbiorów, z których każdy zawiera 12 płatków, Czakra czołowa zawiera następujące prany: jasnofioletową, niebieską, czerwoną, pomarańczową, żółtą i zieloną.
Jest to ośrodek niższej świadomości Buddy, czyli niższej świadomości kosmicznej.

Czakra czołowa dostarcza energii szyszynce i układowi nerwowemu i reguluje ich pracę. Jej niedomaganie może powodować utratę pamięci, niedowłady i padaczkę. Zasilanie tej czakry prowadzi do tego samego „lejkowego” zjawiska, co w przypadku czakry ciemieniowej — powoduje zalanie całego ciała potopem energii. 

Oczyszczanie i pobudzanie

Przebywanie w naturze

Kontemplacja ciemnoniebieskiego, usianego gwiazdami nocnego nieba stymuluje trzecie oko. To przeżycie natury otwiera ducha na nieskończone głębie przejawionego Stwo­rzenia z jego nieskończenie różnorodnymi formami wyrazu. Pozwala poczuć subtelne siły, struktury i prawa, reprezen­towane przez ciała niebieskie i kosmiczny taniec w prze­strzeniach Wszechświata, a także działające na Ziemi pod powierzchnią zewnętrznych form naszego życia.

Terapia dźwiękiem

Forma muzyczna: Wszystkie dźwięki, które uspokajają twojego ducha, otwierają go i wywołują obrazy lub odczucia kosmicznych przestrzeni, służą ożywieniu i harmonizacji czakry szóstej. Najprawdopodobniej znajdziesz odpowiednie utwory wśród muzyki New Age, ale też klasyczna muzyka wschodnia i zachodnia, np. Bach, może działać w ten sam sposób.
Samogłoska: Czakrę czoła aktywizuje samogłoska „i” intonowana na tonie A gamy. „I” inicjuje ruch zwrócony ku górze. Reprezentuje siłę inspiracji, która wiedzie cię ku ciągle nowemu poznaniu.
Mantra: KSHAM i OM

Czytaj także:  Natura i właściwości energii życiowej - Podstawowe struktury ciała subtelnego

Mantra: OM (AUM)

 

Poniżej 109 powtórzeń mantry OM intonowanych na wysokości dźwięku A

Terapia kolorem

Przeźroczysty błękit indygo działa otwierająco i rozjaśniająco na czakrę szóstą. Obdarowuje ducha wewnętrznym spokojem, jasnością i głębią. Ponadto wzmacnia i leczy zmysły oraz otwiera je na subtelne poziomy postrzegania.

Terapia kamieniami szlachetnymi

Lapis lazuli: W ciemnoniebieskiej barwie lapis lazuli rozsiane są cząstki złociście barwionego pirytu, podobnie jak gwiazdy na nocnym niebie. Lapis lazuli umożliwia duszy przeżycie poczucia bezpieczeństwa w Kosmosie i otwiera ją na nieskończoność życia we Wszechświecie. Kieruje on du­szę ku wnętrzu, wzmacnia jej siłę i pomaga przy rozpoznaniu wyższych prawidłowości. Poprzez wspieranie intuicji i wglą­du wewnętrznego pozwala rozpoznać ukryty sens jak rów­nież aktywne pod powierzchnią rzeczy siły, umożliwiające takie postrzeganie. Ponadto daje głęboką radość wywołaną cudem życia i cudem Wszechświata.
Szafir o barwie błękitu indygo: Jasny, przeźroczysty szafir otwiera ducha na kosmiczną wiedzę i wieczne prawdy. Jego wibracje powodują oczyszczenie, przemianę i odnowie­nie duszy i umysłu. Stanowi on pomost pomiędzy skoń­czonym i nieskończonym, napełniając świadomość strumie­niem Boskiej miłości i poznania. Daje również poszukującej duszy jasność na drodze duchowej.
Sodalit: Ciemno-niebieski sodalit rozjaśnia rozum i uzdolnią go do głębokiego myślenia. Jego spokojne pro­mieniowanie daje opanowanie i wzmacnia nerwy. Sodalit pomaga w rozwiązywaniu starych wzorców myślenia. Daje ufność i siłę obrony własnego punktu widzenia oraz realiza­cji własnych idei i poznań w życiu codziennym.

 

Terapia zapachowa

Mięta: Odświeżający zapach rozpuszcza blokady w obszarze trzeciego oka i pomaga w likwidowaniu starych, zawężających struktur myślowych. Udziela naszemu du­chowi jasności, żywotności i pobudza koncentrację.
Jaśmin: Poprzez delikatny, kwiatowy zapach jaśminu nasz umysł otwiera się na obrazy i wizje, niosące w sobie głębokie prawdy. Jego wibracje wysubtelniają postrzeganie i wiążą energię trzeciego oka z energiami czakry serca.

Formy yogi, działające głównie przez szóstą czakrę

Jnana-yoga: Jest drogą poznania bazującego na roz­woju rozróżniania między rzeczywistym a nierzeczywistym, wiecznym a przemijającym. Jnana-yogin widzi, że jest tylko jedna, niezmienna, nieprzemijająca, wieczna rzeczywistość: Bóg. W swojej medytacji zwraca on się przy pomocy swojej siły rozróżniania ku pozbawionemu jakichkolwiek właściwo­ści Absolutowi, nieprzejawionemu aspektowi Boga tak, aż jego duch stapia się z Nim.
Yantra-joga: Jantry to figuratywne wyobrażenia zbu­dowane z form geometrycznych, symbolizujących Boski byt, jak również Boskie siły i aspekty. Służą jako środek pomoc­niczy wizualizacji. Medytujący zagłębia się w przedstawione aspekty Najwyższego i urzeczywistnia je w swoim wewnętrz­nym widzeniu.

 

medytacja Adźny

Przyjmij wygodną pozycję, najlepiej z wyprostowanym kręgosłupem. Zamknij oczy i zacznij oddychać głęboko przez nos, bez oddzielania wdechu i wydechu. Poczuj się zrelaksowany. Poświęć chwilę czasu na to by stać się świadomym swego ciała. Po kilku minutach przenieś swoją uwagę do trzeciego oka, znajdującego się dokładnie pośrodku czoła, między brwiami. Poczuj jak z każdym wdechem energia skoncentrowana w trzecim oku staje się coraz silniejsza.
Wizualizuj energię jako kulę światła w kolorze indygo. Wizualizuj jak staje się coraz silniejsza i jaśniejsza przez dwie do trzech minut. Teraz przenieś swoją świadomość do wnętrza kuli energii, stań się nią i poczuj jak promieniujesz z wnętrza twojego ciała w zewnętrzne otoczenie. Zwróć uwagę na to jakie jest twoje fizyczne, emocjonalne i mentalne samopoczucie. Poczuj jak twój umysł w tym samym czasie promieniuje we wszystkich kierunkach. Poczuj jak wypełniasz pokój swoją świadomością.
Po około dziesięciu minutach lub kiedy poczujesz się usatysfakcjonowany, weź głęboki oddech przez nos i pozwól oddechowi wrócić do normalnego rytmu, uwolnij kulę energii przez szóstą czakrę i każdy obraz związany z tą czakrą Wtedy niech twój umysł wróci do pokoju. Zrelaksuj się.

Istnieje sporo technik medytacyjnych dotyczących aktywizacji, akurat tej czakry, ponieważ benefity jakie przynosi jej otwarcie są dla ludzi ogromnie ekscytujące.
Jeśli również siebie zaliczasz do grona fascynatów 3 okiem, to koniecznie zajrzyj tu:  Medytacja Gayatri Mantra na otwarcie czakry 3 Oka

To prawdziwa perełka z wiedzy starożytnej, którą udało mi się wyszperać i przetłumaczyć na język polski.

mudra „PAŁAC JASNOWIDZENIA„ – klucz do czakry ADŹNA

 Technika wykonania: prawa ręka ustawiona grzbietem na wysokości Czakry Trzeciego Oka. Wszystkie palce rozluźnione swobodnie przylegają do siebie.

mudra adźna

Wskazania:

  • bóle głowy
  • choroby oczu
  • choroby wzroku
  • choroby uszu
  • zaburzenia krążenia
  • zaburzenia wydzielania wewnętrznego.

Polecam również w tym temacie artykuł o przysadce – Oko Horusa, czyli przysadka mózgowa

I o 3 Oku jako międzywymiarowym portalu – o 3 Oku słów parę

Źródła:
Księga czakr 
Shalila Sharamon i Bodo J. Bagiński
Stara Sztuka Uzdrawiania Choa Kok Sui
Praniczne uzdrawianie kolorami Choa Kok Sui
Leczenie psychiki za pomocą energii naturalnych Choa Kok Sui
Ścieżka Mocy Barbara Marciniak
Joga małych palców – Mudry Alicja Przystasz-Dulba
obrazek jantry – landsofwisdom.com
medytacja pochodzi z: yangua.friko.pl/medytacy.htm 

 

Kliknij i oceń

Shopping cart